Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4510 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố).


SJA

Template modified by Peakso.com