>> Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành

Ban hành theo Quyết định số 135/2016/QĐ-SJA ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thường vụ

Ban hành theo Quyết định số 136/2016/QĐ-SJA ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra

Ban hành theo Quyết định số 137/2016/QĐ-SJA ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng

Ban hành theo Quyết định số 138/2016/QĐ-SJA ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Quy chế về quản lý và sử dụng con dấu

Ban hành theo Quyết định số 139/2016/QĐ-SJA ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Template modified by Peakso.com